Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei

MEDICAL

 • LEGEA NR. 95/2006,privind reforma în domeniul sănătății – Click aici
 • LEGEA NR. 46/2003, a drepturilor pacientului – Click aici
 • LEGEA NR. 487/2002, a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice – Click aici
 • LEGEA NR. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – Click aici
 • LEGEA NR. 3/2021, privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale pentru persoanele adulte aflate în dificultate din România – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 15/2022, pprivind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina   – Click aici
 • ORDINUL NR. 1068/627/2021, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022   – Click aici
 • ORDINUL NR. 564/499/2021, pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora   – Click aici
 • ORDINUL NR. 870/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar  – Click aici
 • ORDINUL NR. 488/2016, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002   – Click aici
 • ORDINUL NR. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare   – Click aici
 • ORDINUL NR. 1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic  – Click aici
 • ORDINUL NR. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare   – Click aici
 • ORDINUL NR. 1761/2021, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia   – Click aici
 • ORDINUL NR. 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale   – Click aici
 • ORDINUL NR. 1142/2013, privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști – Click aici
 • ORDINUL NR. 868/542/2011, privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate – Click aici
 • ORDINUL NR. 15/1311/2018, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – Click aici
 • ORDINUL NR. 1192/745/2020, pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale – Click aici
 • ORDINUL NR. 1070/628/2021, privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuțiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 – Click aici
 • ORDIN NR. 1857/441/2023 – privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate – Click aici
 • HOTĂRÂRE Nr. 521/2023 – pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate – Click aici
 • ORDIN Nr. 1410/2016 – privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 – Click aici
 • ORDIN   Nr. 1100/2005 – privind introducerea decontului de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primate – Click aici

FARMACIE

 • LEGEA NR. 266/2008, a farmaciei – Click aici
 • LEGEA NR. 339/2005, privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope – Click aici
 • LEGEA NR. 134/2019, privind reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte normative – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 720/2008, pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate – Click aici
 • ORDINUL NR. 75/2010, pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică – Click aici
 • ORDINUL NR. 1473/2018, pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman – Click aici
 • ORDINUL NR. 444/2019, pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice – Click aici
 • ORDINUL NR. 269/2017, privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente – Click aici
 • ORDINUL NR. 639/2006, pentru aprobarea Listei produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii – Click aici
 • ORDINUL NR. 1032/2011, pentru aprobarea Normelor privind donațiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri și consumabilele aferente – Click aici

STATISTICĂ MEDICALĂ

 • ORDINUL NR. 1782/576/2006, privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi – Click aici
 • ORDINUL NR. 641/2021, privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea – Click aici
 • ORDINUL NR. 1984/1070/2021, pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate” – Click aici
 • ORDINUL NR. 1123/2016, pentru aprobarea datelor, informațiilor și procedurilor operaționale necesare utilizării și funcționării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului – Click aici

MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 • LEGEA NR. 185/2017, privind asigurarea calității în sistemul de sănătate – Click aici
 • ORDINUL NR. 446/2017, privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor – Click aici
 • ORDINUL NR. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice – Click aici
 • ORDINUL NR. 298/2020, pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului – Click aici
 • ORDINUL NR. 1312/250/2020, privind organizarea și funcționarea structurii de management al calității serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și serviciilor de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității serviciilor de sănătate și siguranței pacientului – Click aici
 • ORDINUL NR. 185/2020, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi – Click aici
 • ORDINUL NR. 147/2020, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi – Click aici
 • ORDINUL NR. 148/2020, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de acreditare a unităților sanitare cu paturi – Click aici
 • ORDINUL NR. 32/2020, privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare – Click aici
 • ORDINUL NR. 432/2019, privind aprobarea condițiilor și a metodologiei de suspendare a acreditării unităților sanitare cu paturi – Click aici
 • ORDINUL NR. 322/2019, privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare, precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare – Click aici
 • ORDINUL NR. 10/2018, privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare – Click aici
 • ORDINUL NR. 1501/2016, privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice – Click aici
 • ORDINUL NR. 1502/2016, pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice – Click aici
 • ORDINUL 58/2021, privind aprobarea bibliografiei și a tematicii minimale pentru ocuparea prin concurs a posturilor din cadrul structurii de management al calității serviciilor de sănătate din unitățile sanitare publice cu paturi și din serviciile de ambulanță publice – Click aici

RESURSE UMANE

 • LEGEA NR. 53/2003 – CODUL MUNCII – Click aici
 • LEGEA-CADRU NR. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019 – CODUL ADMINISTRATIV –Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR 147/2020, privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 132/2020, privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI. NR. 905/2017, privind registrul general de evidență a salariaților – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privin organizarea și dezvoltarea cariereri personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 497/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar – Click aici
 • ORDINUL NR. 1384/2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public – Click aici
 • ORDINUL NR. 1628/2007, privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice – Click aici
 • ORDINUL NR. 1224/2010, privind aprobarea normativelor de personal pentru asistența medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal – Click aici
 • ORDINUL NR. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatologfarmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitar publice sau din direcșiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi – Click aici
 • ORDINUL NR. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice – click Click aici
 • ORDIN  Nr. 3305/2023 privind modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 11 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi –  Clikc aici

ACHIZIȚII PUBLICE

 • LEGEA NR. 98/2016, privind achizițiile publice – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Click aici

 FINANCIAR-CONTABILITATE

 • LEGEA NR. 227/2015, privind CODUL FISCAL – Click aici
 • LEGEA NR. 207/2015, privind CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ – Click aici
 • LEGEA NR. 500/2002, privind finanțele publice – Click aici
 • LEGEA NR. 273/2006 privind finantele publice locale – Click aici
 • LEGEA NR. 82/1991, a contabilității – Click aici
 • LEGEA NR. 32/1994, privind sponsorizarea – Click aici
 • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 119/1999, privind controlul intern și controlul financiar preventiv – Click aici
 • ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 81/2003, privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 2139/2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 276/2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe – Click aici
 • ORDINUL NR. 2634/2015, privind documentele financiar-contabile – Click aici
 • ORDINUL 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – Click aici
 • ORDINUL NR. 2286/472/2022, privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (ALOCAȚIA DE HRANĂ) – Click aici
 • ORDINUL NR. 994/1994, privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea – Click aici
 • ORDINUL NR. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia – Click aici
 • ORDINUL NR. 2861/2009, pentru aprobare Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – Click aici
 • ORDINUL NR. 923/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu – Click aici

COVID-19

 • LEGEA NR. 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Click aici
 • LEGEA NR. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 197/2020, privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 197/2020, privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 20/2021, privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 657/2022, privind aprobarea conținutului și a metodologiei de colectare și raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile – Click aici
 • ORDINUL NR. 487/2020, pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2 – Click aici
 • ORDNUL 1113/2021, privind aprobarea Protocolului pentru suportul respirator non-invaziv al pacienților adulți diagnosticați cu COVID-19 în afara secțiilor ATI – Click aici
 • ORDINUL NR. 1829/2020, pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 – Click aici
 • ORDINUL NR. 1513/2020, pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de către Institutul Național de Sănătate Publică, de către unitățile sanitare, precum și de către serviciile de ambulanță județene și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov și de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 – Click aici
 • ORDINUL NR. 1309/2020, privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 – Click aici
 • ORDINUL NR. 1334/2022, privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a Listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență – Click aici
 • ORDINUL NR. 316/2021, privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății „Alerte MS” – Click aici

PSI-SU

 • LEGEA NR. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 21/2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 571/2016, pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu – Click aici
 • ORDINUL NR. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor – Click aici
 • ORDINUL NR. 180/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă – Click aici
 • ORDINUL NR. 712/2005, pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile – Click aici

DIVERSE

 • CODUL CIVIL – Click aici
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ – Click aici
 • CODUL PENAL – Click aici
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ – Click aici
 • LEGEA NR. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public – Click aici
 • LEGEA NR. 672/2002, privind auditul public intern – Click aici
 • LEGEA NR. 251/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei – Click aici
 • LEGEA NR. 176/2010, privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative – Click aici
 • LEGEA NR. 132/2010, privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice – Click aici
 • LEGEA NR. 16/1996, privind Arhivelor Naționale – Click aici
 • LEGEA NR. 78/2014, privind reglementarea activității de voluntariat în România – Click aici
 • ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 92/2021, privind regimul deșeurilor – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1126/2004, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1269/2021, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia – Click aici
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 599/2018, pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate – Click aici
 • ORDINUL NR. 112/2007, privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen – Click aici
 • ORDINUL NR. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice – Click aici
 • ORDIN Nr. 3670/2022 – privind stabilirea programului de vizite în unităţile sanitare publice.
 • ORDINUL NR. 252/2004, pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern – Click aici
 • ORDINUL NR. 1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale – Click aici