Drepturi si obligatii pacienti

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PACIENTILOR

 Drepturile pacientilor

a) Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare. Dreptul pacientului la informatia medicala legata de starea de sanatate este garantat.
b) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
c)  (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si normelor   pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
d) Pacientul are dreptul de  a  fi informat asupra starii sale de sanatate, a  interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a ternativelor  existente  la procedurile  propuse,  inclusiv  asupra neefectuarii  tratamentului  si   nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si prognostic.
e) Pacientul are dreptul de  a  decide  daca  mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
f) Informatiile se  aduc la  cunostinta  pacientului  intr-un  limbaj  respectuos, clar,  cu minimalizarea  terminologiei  de specialitate ,  in cazul in care pacientul  nu cunoaste  limba româna, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.
g) Pacientul are dreptul de a cere in  mod expres sa nu fie informat si  de  a alege  o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
h) Rudele  si  prietenii   pacientului   pot  fi   informati   despre   evolutia  investigatiilor, diagnostic si tratament,  numai cu acordul pacientului.
i) Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
j) Pacientul  are  dreptul   sa  solicite  si sa primeasca, la  externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.

 Consimtamantul pacientului privind interventia medicala .

a) Pacientul  are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie  medicala  asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa , consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
b) Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o  interventie  medicala de urgenta, personalul  medical  are dreptul  sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.
c) In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
d) In cazul in care se cere consimtamantul  reprezentantului  legal,  pacientul trebuie  sa fie implicat in procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
e)   (1) In  cazul  in care  furnizorii  de  servicii medicale  considera ca interventia este in interesul pacientului,  iar reprezentantul  legal refuza sa isi dea  consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale .
f) Consimtamantul   pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,  pastrarea,  folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
g) Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si  la cercetarea   stiintifica.
h) Pacientul  nu   poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate  medicala  fara acordul sau, cu exceptia cazurilor  in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului .

a) Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele  personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
b) Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
c) In  cazul   in   care  informatiile  sunt  necesare  altor furnizori  de  servicii medicale acreditati,  implicati  in  tratamentul   pacientului,  acordarea consimtamantului  nu  mai este obligatorie.
d) Pacientul are acces la datele medicale personale.
e) (1) Orice amestec in viata privata, familiala  a   pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor  in  care  acesta imixtiune  influenteaza  pozitiv  diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale.

a)   (1) In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de  tratament care sunt disponibile in  numar limitat, selectarea  se face numai pe baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.
b) (1) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.
(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile  de  urgenta  aparute   in situatii extreme.
c) Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale, pentru a putea muri in demnitate.
d) Pacientul  poate   beneficia de sprijinul familiei, al  prietenilor,   de  suport  spiritual, material  si  de   sfaturi  pe tot parcursul ingrijirilor  medicale.  La solicitarea pacientului,  in masura posibilitatilor,   mediul de  ingrijire si  tratament   va fi creat cat mai  aproape  de cel familial.
e) Pacientul  internat   are  dreptul si la servicii medicale  acordate de  catre  un  medic acreditat din afara spitalului.
f) (1) Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare  nu  are dreptul sa supuna pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.
(2) Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
g)(1) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
(2) Continuitatea   ingrijirilor  se   asigura   prin  colaborarea  si  parteneriatul   dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
h) Pacientul   are  dreptul sa beneficieze de asistenta   medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.
i) Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

  Obligatiile pacientilor
-a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat;
-b) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
-c) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico sanitar din unitate;
-d) sa prezinte furnizoului de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat;
-e) sa respecte prevederile regulamentului intern al unitatii;
-f) sa pastreze linistea in salon, spital sa nu foloseasca modalitati de divertisment zgomotoase(joc de table,joc de carti sau alte jocuri de noroc cu miza);
-h) sa nu paraseasca spitalul pe perioada internarii. Bolnavul care paraseste spitalul fara avizul medicului curant si a medicului sef de sectie va fi externat.