Procedura de internare

I. Procedura pentru internarea pacienților

1.  LISTA RESPONSABILILOR

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale:

  Elemente privind responsabilii/

operatiunea

 

Numele si

prenumele

Functia

 

Data

 

Semnatura

 

1 2 3 4 5
1.1. Elaborat Dr.Diana Tucra Medic sef sectie 12.01.2018
1.2 Aprobat Ec. Ana Jucan Manager

 2.  SITUATIA EDITIILOR SI A REVIZIILOR PROCEDURII

Editia/ revizia in cadrul editiei

 

Componenta revizuita

 

Modalitatea reviziei

 

Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia 1 x x 12.01.2018

 

3.  LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII

 

Nr. Crt

 

Scopul difuzarii

 

Exem-plar nr. Compar-timent

 

Functia Nume si prenume Data primirii Semnatura
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Informare/

Aplicare

1 Manager Manager Ec. Ana Jucan
3.2 Informare/

Aplicare

2 Financiar Contabil Dir. Financiar Contabil Ec. Elena Man
3.3 Informare/

Aplicare

3 Medical Medic Sef Sectie Dr. Diana Tucra 12.01.2018
3.4 Informare/

Aplicare

3 Medical Asistent Sef As. Mariana Dumitras
3.5 Informare/

Aplicare

3 Medical Registrator Pogacean Mariana

4. SCOP

Prezenta procedura prezintă  un set unitar de reguli pentru internarea pacienţilor in cadrul Spitalului

5. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplică de către compartimentele şi persoanele cu atribuţii în activitatea de internare/externare  a pacienţilor.

6.  DOCUMENTE DE REFERINTA APLICABILE

Ordin 946/2005 – pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management /control intern la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.

Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare

7.  DEFINITII SI ABREVIERI

7.1  Definitii

No crt Termenul Definitia si actul care defineste termenul (daca este cazul)
1 Pacient psihiatric necritic internat/neinternat pacient cu diagnostic psihiatric prestabilit, aflat la domiciliu sau internat intr-o sectie de psihiatrie acuti, relativ stabilizat sub tratament, care necesita o cura de consolidare a acestuia;

7.2    Abrevieri

No crt Abrevierea Termen abreviat
1 PO Procedura operationala
2 E Elaborare
3 V Verificare
4 A Aprobare
5 Ap Aplicare, implementare
6 Ah Arhivare

8.  DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE

Activitate/ Proces Descriere
PO.M.13 Internarile in SBPC Borsa se efectueaza doar pe baza de programare.

Pacientul, in nume propriu sau prin intermediul reprezentantului legal sau personal, solicita inscrierea pe lista de asteptare a spitalului, prin orice mijloace are la dispozitie (telefonic, electronic, in scris, etc.). Inscrierea se efectueaza in registrul specific, de catre un medic angajat al spitalului, cu data la care este primita solicitarea si cu urmatorul continut: nume, diagnostic, varsta, numar de contact, judet de domiciliu, alte precizari (diagnostice somatice, statut juridic, social, etc.).

Pacientul este informat despre actele necesare la internare:

1)  Bilet de trimitere (de la medicul de familie, medicul specialist psihiatru din ambulatoriul de specialitate) SAU  bilet de externare dintr-o alta unitate sanitara din ziua respectiva / precedenta SAU scrisoare medicala emisa de SBPC Borsa la o internare anterioara din ultimul trimestru.

2)  Act de identitate in original (carte de identitate / buletin de identitate / pasaport)

3) Card de sanatate/adeverinta inlocuitoare

4) Scrisori medicale care atesta diagnosticul psihiatric si eventuale diagnostice somatice

5) Copii dupa certificatele de invaliditate/handicap

6) Copie dupa decizia de punere sub interdictie (daca este cazul)

Pacientul este informat despre criteriile de internare:

·         Sa aiba o tulburare psihica diagnosticata anterior;

·         Sa fi avut cel putin 1 internare intr-o sectie de psihiatrie;

·         Sa fie asigurat CNAS;

·         Sa fie inscris pe lista de asteptare a spitalului;

·         Sa aiba act de identitate in termen de valabilitate de cel putin 1 luna la data internarii;

·         Sa aiba card de sanatate sau adeverinta inlocuitoare in termen de valabilitate;

·         Sa isi exprime in scris consimtamantul la internare, in nume propriu sau prin intermediul reprezentantului legal.

Pacientul este informat despre criteriile de prioritizare a internarii:

 

 

 

 

 

          Domiciliul in judetul Cluj;

·         Diagnostic de tulburare psihotica;

·         Diagnostic de dependenta de substante psihotrope;

·         Internare in curs intr-un serviciu de psihiatrie acuti, cu necesitatea consolidarii tratamentului;

·         Pacienti externati din SBPC Borsa in ultimul trimestru si aflati in perioada de proba terapeutica.

Pacientul este informat despre alte posibilitati de ingrijire pana la eliberarea unui loc in spital.

 

Pacientul este contactat ulterior de catre un medic care are loc disponibil pentru internare si este programat, de comun acord, pentru o anumita data. Daca pacientul refuza programarea, acest refuz este consemnat in registru. La 2 refuzuri, pacientul este exclus de pe lista de asteptare, putand fi reinscris ulterior, cu o alta data (pierde prioritatea cronologica).

La data programata, pacientul se prezinta, preferabil insotit de familie, cu actele precizate mai sus. Medicul curant si medicul-sef avizeaza internarea. Registratorul medical verifica in PIAS statutul de asigurat si procedeaza la efectuarea FOCG. Pacientul sau reprezentantul sau legal semneaza consimtamantul informat.

 

9.   RESPONSABILITATI

         Medicul angajat al spitalului:

  • Inscrie pacientul pe lista de asteptare
  • Informeaza pacientul despre criterii si acte necesare pentru internare
  • Informeaza pacientul despre alte posibilitati de ingrijire pana la eliberarea unui loc
  • Programeaza ulterior pacientul pentru internare
  • Verifica validitatea actelor prezentate la internare
  • Informeaza pacientul despre serviciile medicale ale unitatii si asista la semnarea consimtamantului.

Registratorul medical:

  • Verifica calitatea de asigurat a pacientului
  • Efectueaza internarea

II. Acte necesare la internare:

1)      Bilet de trimitere (de la medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriul de specialitate sau medici de alte specialitati)

2)      Dovada calitatii de asigurat (cupon de pensie / adeverinta de la locul de munca / cuponul de somaj / alte acte care dovedesc calitatea de asigurat)

3)      Act de identitate (carte de identitate / buletin de identitate / pasaport)

4)      Acte medicale care arata prezenta eventualelor afectiuni secundare bolii psihice

In cazul in care este depasita capacitatea sectiei de a face internari exista urmatoarele alternative:

– pacientul este indrumat catre alte servicii de psihiatrie

– datele pacientului sunt preluate in registrul de programari, pacientul urmand a fi internat cand exista locuri disponibile.

Adresa si numarul de telefon al biroului de internari/programari :

SPITALUL DE BOLI PSIHICE CRONICE BORSA

Loc.Borsa,str.Principala ,nr.258 ,jud.Cluj, cod postal 407110

Email : spitalpsihiatrieborsa.ro

Telefon birou internari /programari  : 0264355400

Email sugestii si reclamarii : spitalpsihiatrieborsa.ro , manager@spitalpsihiatrieborsa.ro